Demirciler Çarşısı Cinayeti E–Kitap/E–pub

Kelimeleri c mlelere nak gibi i lemi Ya ar Kemal Nefes almadan okunan paragraflar okuyup ge emedi in yle bir d nd ren c mleler Nefis Kemal Nefes almadan okunan paragraflar okuyup ge emedi in yle bir d nd ren c mleler Nefis eser ileti im a her ge en g n hayat tek d ze bir hale getiriyor Kentler mek nlar duygular iirler ve metinler birbirine benziyor zg n bir metin olu turmak iyi bir hayal g c sab rl bir ara t rma ve al lm bir kurgu ile m mk n olabilir Ola an st bir metin ortaya karabilmek i in ise daha nce ke edilmemi kaynaklardan beslenmek ve g l bir anlat m ile bu kaynaklar aktarabilmek gerekir te b y k usta Ya ar Kemal Anadolunun ve ukurovan n haf zas n ylesi Erke in yak kl s d nyadaki en g zel yarat kt rD nyada bir arap at n n tay g zel olurbir de erke in yak kl s O g zel insanlar o g zel atlara binip ekip gittiler te hepimizin kula nda var olan bu c mle bu kitaptan te bu kitap bu c mleyle ba l yorNe zaman Ya ar Kemal okusam kendisine tekrar hayran oluyorum Bu kadar b y k bir hayal g c bu kadar derin bir edebi dehayla ayn insanda nas l bulu uyor Hikaye u aile var Anavarza da Dervi Bey in ailesi Sar o ullar ayn insanda nas bulu uyor Hikaye u ki aile var Anavarza da Dervi Bey in ailesi Sar o ullar Mustafa Bey in ailesi AkyollularBu iki b y k ve k kl aile uzun y llard r kavgal lar Ve bir kan davas s r p gidiyor aralar nda Kitap Dervi Bey in adam K rt Mahmut un Akyollu Mustafa Bey in karde i Murtaza Bey i ld rmesiyle ba l yorVe tabi birde le kargalar var Bu iki k kl ailenin karde karde ya ay p sefa s rmek varken kavga etmelerini rsat bile le kargalar Kitaptaki mesajda bana kal rsa bu D manl k etmek iki tarafada ayn anda kaybettiriyor Etraftaki sonradan g rme a alar bu iki Bey i topraklar ndan defetmek ve mallar na m lklerine konmak i in ellerinden gelen her eyi yap yorlar Hatta devletin yozla m komutanlar n savc lar n hakimlerini de i in i ine dahil ederek lk bak ta ilkelce birbirleriyle kavga eden ve kan davas g den bu iki ailenin savunulacak bir taraf yokmu gibi geliyor Ancak Ya ar Kemal bizi al yor eviriyor eviriyor ve bu iki aileyide sevdiriyor Bizi onlar n yaln zca birer kader kurban oldu una inand r yor Evet asl da sad olmak hata yapmak affedilmez su lar Medeniyetten uzak insanlar da de iller stelik Dervi Bey de Mustafa Bey de okumu etmi Istanbul g rm medeni insanlar stelikte ok insanc l hem de mert ve namuslular Kan daval olmalar na ragmen birbirlerine b y k sayg duyuyorlar Asla kalle lik yapm yorlar Ve ok istemelerine ragmen bu kan davas ndan vazge emiyorlarY llard r devam ediyor bu dava nsanlar babalar o ullar karde ler ld Sen istesende aileler b y k bask uyguluyor Gururlar elvermiyorArkalar ndan korktu diyecekler nsanlar o kadar cahil ve irkin ki geri ad m atan n arkas ndan dem. Demirciler Çarşısı Cinayeti yazar Yaşar Kemal'in kaleme al. .

Yaşar Kemal ☆ 4 Read

.
N lmas y n nde olacak Dilde zorlay c bir durum olmamakla beraber bu bahsetti im son derece detayl tasvirler nedeniyle bolca sab r ve dikkat da lmadan ay rabilece iniz zamanlar istiyor nk kitap sizden Son olarak da o herkese tan d k gelecek belki Demirciler ar s Cinayeti nde yer ald n bilmeden pasaj buraya al nt lamak isterimBindiler de ektiler gittiler o iyi insanlar o d nya g zeli atlara O yi itler o her birisi kaplan rne i ahinler o ceren gibi atlara bindiler de ba lar n al p gittiler Bir daha bir daha hi gelmeyecekler Hi hi hi Demirin tuncuna insan n pi ine kald k u d nyan n ya amas m k l hal ilen Bin iyiyi bir k t ye kul eden Anadolu insan cidden b yle bir tipleme ise sinir bozucu olduklar kadar nefret edilesi karakterlermi Anadolu da do up b y m biri olarak b yle insanlara rastlad m s ylemek tan t m insanlara haks zl k olur Ya ar Kemal in azlaca pesimist bir bak la bakt n d n rken yaz ld d nemin II D nya Sava sonras oldu unu an msay nca asl nda g n n artlar nda insanlar n bu karc davran lar n n ony llar n getirdi i tecr be oldu unu g z ard etmek yanl olur Fakat yine de karakterlere s namad m su g t rmez bir ekilde duruyorDemirciler ar s Cinayeti bindiler de ektiler gittiler o iyi insanlar o d nya g zeli atlarao yi itler o her birisi kaplan rne i ahinler o ceren gibi atlara bindiler de ba lar n ald lar gittiler bir daha bir daha hi gelmeyecekler hi hi hi demirin tuncuna insan n pi ine kald k u d nyan n ya amas m k l hal ilen bin iyiyi bir k t ye kul edenneredeyse k lt hal ilen bin iyiyi bir k t ye kul edenneredeyse k lt gelmi bu s z be inin yer ald Ya ar Kemal roman kitaptaki uzun uzun s ren betimlemeler do an n suyun b rt b ce In Ak Mas Veyahut Roman Boyunca Her C Mlede Kar ak mas veyahut roman boyunca her c mlede kar za kan sar s ca n teninizi yakan dokunmalar her paragrafta bunlar hissediyor ve ukurovaya bir kere bile ad m atm san z sizi ocuklu una g t r yor Ya ar Kemala alar n birbiri ard na birbirileri ile m cadelesi ak p giden hayatlar mahvolan insanlar geride b rakt klar g e y kselen eryatlar ve ac kere ac Her b l mde bu kadar yozla ma olur mu bu kadar m insanlar g zlerini kapad lar diye d ne dururken biri daha k enin ard nda olur mu bu kadar m insanlar g zlerini kapad lar diye d ne dururken biri daha k enin ard nda kalar n n yak nmalar n duymamak i in d man n koval yor oluyor Ya ar Kemal in usta dilinin ve hayal g c n n kelimeler c mlelerle oyun oynama ve bunlar bize okutma rsat n sunan yazma dehas ke ke daha ok al sa diyor insan bazen ama belki de bu var olan kitaplar g zel yapan bu dehan n ortaya b rakt eserlerin say s ne az ne de ok ne demi ti ya ar kemalinsan evrende bedeni de il y re i kadar yer kaplaraynen yle y re inin g rd klerinin roman bu ac duyduklar n n belki de kim bili. Seri olmasına karşın kendi içinde bir bütünlük oluştura. .
Demirciler Çarşısı CinayetiEdiklerini b rakm yorlarVe bu dava s r yor i #TeVe I Te O Le Kargalar Yok MuHayat Mda Ilk #i te o le kargalar yok muHayat mda ilk bir kitapta g rd m bir c mlanin altn izdim kur un kalemle g r l r g r lmez bir ekilde olsa da D nyada zul m g rm ocuklar n y z kadar elle tutulurcana belli h z nl y zler yoktur Tad na doyum olmayan bir edebiyat leni Roman n ilk 50 sayfas nda Ya ar Kemal in o al k oldu umuz dilinden arkl bir dille kar la t m daha surrealist bir dil Neresi ger ek neresi hayal anlayamad m ama kendimi kitab n b y s ne kapt rd mHer bir kahraman hem ayr ayr anlat p hem de kar l kl diyaloglarla anlat m peki kar l kl diyaloglarla anlat m peki onlar n i d nyalar n anlamam z sa lamas di er taraftan da o kahramanlar n nas l iki y zl davrand klar n anlatmas bence bu roman n en belirgin zelli i idiDaha nceYa ar Kemal in Bir Ada Hikayesi ve Ince Memed dortlemelerini ve yakla k 5 6 k sa kitab n okumu tum Demirciler ar s Cinayeti Ya ar Kemal in kalemine bir kere daha hayran kald m kimi yerlerde g zlerim dolarak kimi yerde kalbim ac yarak okudu um bir kitab oldu Betimlemeler muhte emDaha nce yaz lan Daha once Yasar Kemal okumad ysaniz bu kitapla ba lamay n yorumuna ben de kat l yorum Usta n n diline al t ktan sonra bence bu kitaptan inan lmaz bir tat al nacakt rancak unu da belirteyim baz yerlerde hayal ve ger ek azlaca kar t i in kitab okuyan birilerine dan ma ihtiyac hissettim K saca muhte em bir yap t lk ba ta biraz yorucu olsa da sonras s r kleyiciydiO iyi insanlar o g zel atlara binip ekip gittilerSevgili stat Ya ar Kemal ve nadide say daki de erli insanlar hep gittilerHepsini sayg yla an yorum Ya ar Kemal in ustal k d nemi eseri baz yerleri nefes almadan yazm sanki okurken nefes almadan okuyorsunuz a r destans dili uzun uzun okumam engelledi bana yorucu geldi i i in araya ba ka kitaplar alarak okumaya devam ettim betimlemede r a m adam a z m a k okudum bir ok yerini i eri i ok yo un oldu u i in kitab n ikinci yar s nda epey y lg nl k hissettim ama ara vererek okumaya devam ettim ikinci y lg nl k hissettim ama ara vererek okumaya devam ettim ikinci da a r merak ediyorum ama iki y l sonra anca okurum jfgkfj Demirciler ar s Cinayeti san yorum ki 2016 n n beni en ok zorlayan kitab oldu Youtube da kendimce 2016 n n enlerini belirlerken b yle d nm t m hala da ayn Zero to Five: 70 Essential Parenting Tips Based on Science (and What I've Learned So Far) fikirdeyim Sebeplerine gelince Ya ar Kemal in u suz bucaks z kaleminde Adana topraklar ve ukurova her h cresine kadar can buluyor Benim bu g ne kadar okudu um kitaplar aras nda bundan daha detayl do a ve ortam tasvirlerine sahip ba ka bir kitap var m yd bilmem Neredeyse 2 ay gibi bir s rede okuyabildim galiba Nacizane nerim Ya ar Kemal edebiyat ile ok a ha r ne ir olduktan sonra ba la. Dığı Akçasazın Ağaları ikili seri romanlarından ilkidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Scroll to Top