Pdf Kindle W ręku Boga Author Andrzej Stojowski


Ch los w Rzeczypospolitej i Europy nie tylko tych w kt "rych bezpo rednio bior udzia nasi bohaterowie ale te tych kt re maj miejsce w tym samym czasie gdy maj miejsce "bezpo rednio bior udzia nasi bohaterowie ale te tych kt re maj miejsce w tym samym czasie gdy "maj miejsce powie ci to chyba bardziej powie "miejsce powie ci To chyba bardziej powie szpiegowska ni historyczna jak to mia o miejsce w przypadku sienkiewiczowskiego pierwowzoru Jednak chyba najwi ksz r nic mi dzy orygina Annual Editions: Technologies, Social Media, and Society em pi ra Sienkiewicza a t kontynuacj to pojawiaj cy si po raz pierwszyrotyzm wszak autor Trylogii unika go jak diabe wody wi conej Nie ma oczywi cie opisanych jakich wielkich scen seksu ale jedna czy dwie sceny zabarwione tym lementem przewijaj si w powie ci i nadaj jej o wiele wi kszego realizmu Dodaj go te rozterki g wnych bohater w i pokazanie ich od bardziej ludzkiej strony chocia by Helena Skrzetuska razem z Janem zostaj obdarci ze swoistego miru wielkich i niewinnych bohater w kraju Helena na stare lata staje si zgorzknia a i zrz dliwa a Jan ucieka od niej i od domowych problem w na pole gdzie mo po prostu odpocz Co do stylu i j zyka autora to mam bardzo mieszane uczucia i jestem do mocno na nie Jak przy lekturze Sienkiewicza nie mia am problem w ze zrozumieniem u ytego przez niego j zyka staropolskiego no dobra aciny nie rozumia am i siedzia am przy s owniku przyznaj si bez bicia ta. Encie pan Zagłoba i intrygi wysłanników francuskich i austriackich i zmienne sojusze wielkiej polityki i obraz zagrażającej już nie tylko Polsce ale całej Europie potęgi tureckiej Pojawiają się na kartach powieści przedstawiciele nowego odchodzą starzy bohaterowie na rzecz gustów współczesnego czytelnika jest znacznie śmie. Nie kry am si z tym uwielbiam proz Sienkiewicza Ca Trylogi przeczyta am od deski do deski pi razy a pierwszy raz by w czwartej klasie szko y podstawowej Dlatego gdy dowiedzia am si zosta a przez kogo pope niona kontynuacja Trylogii musia am si przekona c to za wymys Nie powiem by am pe na obaw czy Andrzej Stojowski podo a zadaniu kt re przed sob postawi i po lekturze musz przyzna nadal mam "W Tej Kwestii Mieszane Uczucia W R Ku Boga To "tej kwestii mieszane uczucia W r ku Boga to opowiadaj ca o dalszych losach wd w Basi Wo odyjowskiej i Krzysi Ketlingowej oraz jej synka Ponadto pojawiaj si te inne postaci znane z kart Ogniem i mieczem czy Potopu a mianowicie Ole ka i Andrzej Kmicicowie "ORAZ HELENA I JAN SKRZETUSCY A "Helena i Jan Skrzetuscy a ich dzieci Wbrew opisowi na ok adce to nie Basie ka i Krzychna graj pierwsze skrzypce w tej historii poniewa du y nacisk zosta po o ony r wnie na yciu Jeremiego Skrzetuskiego syna Heleny i Jana i jego ukochanej Anusi Kmicic wny c rki Ole ki i Andrzeja Oczywi cie przez ca powie przewijaj si te postaci i wydarzenia historyczne jak chocia by Jan III Sobieski jego lekcja czy te obrona Wiednia Fabularnie W r ku Boga do mocno odbiega od Trylogii jest tu znacznie wi cej wielkiej polityki spisk w i knowa za kulisami Pojawiaj si lementy przygodowe opisy historyczny. Głównymi bohaterami swej powieści Andrzej Strojowski uczynił dwie wdowy Basię Wołodyjowską i Krzysię Ketlingową Ich powtórne zamążpójścia i dalsze losy śledzimy na tle zmian zachodzących w Rzeczypospolitej od upadku Kamieńca Podolskiego po odsiecz wiedeńską Pokazana jest i lekcja Jana III Sobieskiego którego wybór sugerował w swoim testam.

Review W ręku Boga

K przy Stojowskim musia am si naprawd mocno skupi U yty "przez pisarza j zyk by dla mnie zbytnio udziwniony i skomplikowany "pisarza j zyk by dla mnie zbytnio udziwniony i skomplikowany co czyta o mi si momentami ci ko i z trudem brn am przez kolejne stronyZnalaz am te jeden b d merytoryczny w powie ci matk chrzestn Anusi Kmicic wny c rki Ole ki i Andrzeja jest w ksi ce Anusia Borzobohata Krasie ska jest to niemo liwe z jednej wa nej przyczyny gdy ma a Kmicic wna mia a przyj na wiat to Anusia ju nie y a by to pocz tek Pana Wo odyjowskiego ale je li kto mnie przy apie na Pana Wo odyjowskiego ale je li kto mnie przy apie na dnym rozumowaniu to mia o piszciePodsumowuj c mog powiedzie ksi ka by a nawet ciekawa ale jednak mnie nie porwa a i nie zachwyci a tak jak oryginalna Trylogia Czyta am j momentami z trudem przez skomplikowany j zyk "a najciekawsze dla mnie by y fragmenty gdzie opowiadano histori Rzeczypospolitej i Jaremy "najciekawsze dla mnie by y fragmenty gdzie opowiadano histori Rzeczypospolitej i Jaremy historia Krzychny nudzi a mnie niemi osiernie natomiast przy Basie ce najbardziej zainteresowa y mnie te fragmenty gdy ju pozna a swojego nowego absztyfikanta Z tych wszystkich powod w nie potrafi powiedzie jednoznacznie czy powie mi si podoba a czy nie by am gdzie po rodku w zale no ci od fragmentu kt ry akurat czyta am Jestem ciekawa czy kto z Was czyta t histori i co o niej my li koniecznie dajcie zna w komentarzach. Lszy niż u Sienkiewicza rotyzm a także silniejsze niż w pierwowzorze zaakcentowanie wątków polityczno przygodowo szpiegowskich Barwność opisów wartko prowadzona akcja wyraziste postacie bohaterów a także styl powieści są na tyle bliskie Sienkiewiczowi że na półkach w wielu domowych bibliotekach W ręku Boga stanie zapewne jako kolejny tom Trylog. W ręku Boga


1 thoughts on “Pdf Kindle W ręku Boga Author Andrzej Stojowski

  1. says: Free download Ó E-book, or Kindle E-pub å Andrzej Stojowski Pdf Kindle W ręku Boga Author Andrzej Stojowski

    Free download Ó E-book, or Kindle E-pub å Andrzej Stojowski Andrzej Stojowski å 9 Characters Review W ręku Boga nie kryłam się z tym że uwielbiam prozę Sienkiewicza Całą Trylogię przeczytałam od deski do deski pięć razy a pierwszy raz był w czwartej klasie szkoły podstawowej Dlatego gdy dowiedziałam się że została przez kogoś popełniona kontynuacja Trylogii musiałam się przekonać cóż to za wymysł Nie powiem byłam pełna obaw czy Andrzej Stojowski podoła zadaniu które przed sobą postawił i po lekturze muszę przyznać

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Scroll to Top